Головна ВІНЬКІВЦІ Реєстрація

Вхід


Баннерная сеть BANNER.UA

Вітаю Вас Гість | RSSВівторок, 18.02.2020, 16:43
Меню сайту

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 274
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Історія рідного краю з давних давен до сьогодення (продовження...)


 

Бурківський Віктор Іванович   голова районної ради. Народив­ся 16 липня 1950 року в селі Майдан Карачієвецький. З 1957 по 1967 роки здобував середню освіту в Карачієвецькій восьмирічній та Майдано Олександрівській середній школі.

В 1968 році закінчив Грушковецьку бухгалтерську школу Лети чівського району. З 1968 по 1970 рік служив у Радянській армії. Трудову діяльність розпочав з грудня 1970 року бухгалтером

Віньковецького районного відділу народної освіти. Потім працю І ..Ш старшим бухгалтером Карачієвецької сільської ради, головним бухгалтером колгоспу «40 річчя Жовтня» с. Гоголі, головним бух і.іпером колгоспу «Іскра» с.Женишківці. З вересня 1978 по червень 1994 року очолював колгосп «Новий шлях» с.Говори. В червні 1994 року обраний головою Віньковецької районної ради, а в серпні 1995 року розпорядженням Президента України призначений го ювою Віньковецької районної державної адміністрації. З листопа іа 1996 року очолює районну раду.

Староста Петро Іванович   заступник голови районної ради. І Іародився 11 жовтня 1948 року в селі Зоряне Віньковецького рай­ону. З 1955 по 1959 рр. навчався у Зорянській восьмирічній школі. і січня 1960 року виховувався в дитячих будинках Хмельниччини і а військовій частині М.Хмельницького.

З 1967 по 1969 рр. перебував на дійсній службі у Радянській армії. Трудову діяльність розпочав слюсарем на заводі ім. Лихачо иа м.Москва.

Потім працював секретарем комсомольських організацій кол іоспу «Україна» с.Дашківці і Говорівського СПТУ, інструктором і а завідувачем загального, організаційного відділів райкому партії, керівником секретаріату районної ради, головою сільськогоспо­дарського підприємства «Калюс», директором територіального цен іру по обслуговуванню пенсіонерів. Закінчив Рівненську радянсь­ко партійну школу та Кам'янець Подільський сільськогосподарсь­кий інститут.

Друге скликання поспіль Староста I.І. обирається заступником і олови Віньковецької районної ради.

Станом на 01.01.03 року населення району становить 31 тис. чоловік. Майже чверть його проживає у районному центрі. За на­ціональним складом понад 90 відсотків жителів українці. В рай­оні мешкають також поляки, євреї, представники інших національ­ностей.

Впродовж понад 80 річної історії району становлення самовря­дування Віньковеччини невіддільно пов'язане з соціально еконо­мічним розвитком території, станом діяльності підприємств, уста­нов і організацій.

Виконання намічених завдань великою мірою залежить під ой сягу та виконання районного бюджету,

У Віньковецькому районі діє відкритий принцип узгодженим бюджету з територіальними громадами та представниками бюд­жетних організацій та установ.

Пріоритетні напрямки фінансування   медицина, освіта і соц­іальний захист. З боку районної ради посилено контроль за ходом виконання бюджету. Значну допомогу у цьому надає податкова служба, основне завдання якої   забезпечення повного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів.

У 1996 році утворено районну державну податкову адміністра­цію, яка стала правонаступником податкової інспекції. Податкову службу району очолює Слободян Олена Петрівна   вмілий фахі­вець і досвідчений керівник. 2000 року Віньковецьке відділення податкової інспекції мобілізувало до бюджету 3416 тис. гри. Пла­нове завдання виконано на 114,7 відсотка.

Господарство Віньковецького району багатогалузеве. Промис­ловість представлена переробними підприємствами, серед яких  

відкриті акціонерні товариства "Віньковецький консервний завод" та "Комбікормовий завод", закрите акці­онерне товариство "Віньківці сирзавод". Па Віньковеччини діють ремонтної транспортне підприємство, машин­но технологічна станція, агробуд, дві шляхово будівельні організації, малі підприємства, районне споживче това­риство, комбінати громадського харчу­вання, комунальних послуг.

Територію району обслуговує підприємство електричних мереж, філія ВАТ "Хмельницькгаз", автотран­спортне підприємство, цех електро­зв'язку, районний вузол поштового зв'язку.

За період з 1997 по 2000 рік в районі збудовано 33 км газопро гі чіі та введено в дію 30 км. Планується завершити газифікацію і і Дашківці, Зоряне, Покутинці; за рахунок власних коштів насе п пня та сільськогоспо дарських підприємств продовжити будів­ництво газових мереж у селах Майдан Олександрівський, Пили­пи Олександрівські, а також за рахунок державних капіталовкла н ііь планується збудувати 2 км газопроводу Дашківці Женишківці, і' > якого в майбутньому будуть підключені Старі та Нові Нетечинці,

За останні роки в районі збудовано та введено в експлуатацію понад 20 км доріг  з твердим покриттям.

1991 року у селищі Віньківці розпочато будівництво районної поліклініки на 380 відвідувачів у зміну. Завершено спорудження нової водонапірної башти.

В галузі освіти району функціонують Говорівське професійно іехнічне училище, загальноосвітні школи, дошкільні заклади, дитячо юнацька спортивна школа, районний будинок школяра.

В 2002 2003 навчальному році в районі функціонують 29 загально­освітніх навчальних закладів, в тому числі 1 ступеня  , І ІІ ступенів  , І ІІІ ступенів  11,з них 7  загально­освітніх шкіл (1907 учнів) і навчаль­но виховний комплекс "Середня спеціа­лізована ЗОНІ І ІІІ ступенів   колегі­ум" (354 учні), 21 навчально виховне об'єднання "Дошкільний заклад за гальноосвітня школа" (1726 учнів). Всього в районі навчається біля 4 ти­сяч учнів, працює 465 педагогів. Із загальної кількості педпрацівників мають освітньо кваліфікаційні рівні: 21   спеціаліст вищої кате­горії, 111   спеціаліст І категорії, 95   спеціаліст 2 категорії, 105  спеціаліст.

З 19 вчи гелів району мають вищу освіту. Із загальної чисельності медпрацівників 54 мають стаж до 3 років, 113   до 10 років. 1 56  до 20 років, 139  до 30 років. У школах району працюють 23 пен­сіонери.

При Віньковецькій ЗОШ І III ступенів 91 учень району навчаєть­ся заочно, 15 дітей навчаються індивідуально (за станом здоров"я). Майже всі учні району забезпечені гарячим харчуванням, з них 2484 дитини харчується безкоштовно.

При Зіньківському НВК організовано гуртожиток для дітей, які проживають далеко від школи. При Віньковецькій ЗОНІ 1 111 ст. та Зіньківському НВК організовано профільне вивчення автосправи. У Віньковецькому районному будинку школяра працюють 24 гру­пи різних гуртків, де займаються 322 учні.

В районній ДЮСІІІ для 405 дітей діють 20 груп з окремих видів спорту. В загальноосвітніх навчальних закладах організова­но 62 класи з поглибленим вивченням основ наук, яким охопле­но 1060 учнів.

За свою історію навчальними закладами Віньковеччини випу­щено тисячі учнів, які згодом стали науковцями, керівниками ви­робництв, інженерами, лікарями, педагогами, спеціалістами сільського господарства, військовими, державними службовцями тощо.

Віньковеччина пишається доктором філософських, наук, про­фесором Львівського державного університету Ь.М. Сохацьким; дипломатом, кандидатом наук А.А. Написом, доктором технічних наук Одеського інституту зв'язку ім. О. Попова В.Ф. Шерепою, кандидатом сільськогосподарських наук В.11. Власишиним та де­сятками інших випускників, які прославили край своїми досягнен­нями.

Великий вклад у розвиток освіти, зміцнення матеріально техн­ічної бази навчальних закладів району в різні роки внесли керівни­ки М.В. Кабачинський (Віньковецька ЗОНІ І ІІІ ст.), І.В. Кабачинсь кий, О.Г. Рудницький (Зіньківський НВК), О.Я. Куровський (Грим "яцьке НВО), В.А. Матковський (Зіньківське НВО), А.К. Назаров (Карижинська ЗОНІ І ІІ ст.), Я,О. Мельник (Старонетечинецька школа).

Багатьох педагогічних працівників у різні роки нагороджено орденами і медалями. Серед них Тарнавська Олена Яківна — вчи­телька Грим'яцької середньої школи, відзначена орденом "Знак пошани"; Приймак Олена Леонідівна   вчителька Віньковецької середньої школи, нагороджена медаллю А. Макаренка; Комарниць ка Галина Іванівна   вчителька Адамівської школи   орденом Лен­іна; Баранюк Петро Григорович — вчитель І Іилипо Олекеандрівсь кої 8 річної школи   орденом Трудового Червоного Прапора, меда­лями А. М;жаренка та трудовою відзнакою; і.В. Качуринець   ме­даллю А. Макаренка.

Самовіддано працюють ветерани педагогічної праці: Притуляк С.В.   вихователь Віньковецького д/с№1, Хрін Т.Й.   вчитель Пете •іииепької ЗО1.І! І ІІ ступенів), Бохняк Й.П.   вчитель Нирогівської ЗОНІ 1 11 ст.; керівники шкіл: Богданов І.М. (Віньковецька ЗОШ І ІІІ ст.), Рудницький О.Г. (Зіньківський НВК); передові вчителі: Рак Ф.ГЦВіпьковецька ЗОНІ 1 І! ст.), Баран Г.В.(Зіньківський НВК), Дереш Г.В,(Пилипо Олекеандрівська ЗОНІ І ІІ ст.). Особливої по і'міі'н заслуговують вчителі пенсіонери: Коцемир О.С. (смт !(іньківці). Скидан Л.М. (смт Віньківці). Гавришко М.М. (смт і'.іпьківці), Рудик Л.В.(е.Зіш,ків),Чорний П.Л.(с.Зіньків) Мацишин і <'.(с.Осламів).

Загальноосвітні навчальні заклади Віньковеччини щорічно да­йм, путівку в життя десяткам і сотням випускників, які втілюють ;ибу і і знання у всіх галузях народного господарства України, вно  мі. свій вкладу розвиток краю, своєю працею прославляють рідну

< V ,110.

\\дожня культура Віньковеччини є неподільною складовою са н.ччіпьої, різножанрової культури подільського краю. З давніх і п'д м іу т утверджувались традиції фольклорного мистецтва, на­їм, ііікх ремесел, творці яких і сьогодні складають золотий гено

І"  м  І ПОДОЛЯН.

і "іонним у задумах і діях культпрацівників району с відтво і" ми і  збереження та розвиток художньої культури, усіх її жанрів

 рі истидів. Здійснення цього багато в чому залежить від збере

 и.і і \к режі закладів культури та від фахового рівня, службової
     ' і іаимюсіі кадрів культосвітньої галузі.

У Віньковецькому районі працюють будинки культури, бібліо­теки для дітей та дорослих, школа мистецтв. 15 сільських будинків культури, 17 сільських клубів, 29 сільських бібліотек.

Загалом вдалося зберегти кількість фахівців   90 відсотків від загалу працюючих. Такий фаховий рівень   один із найвищих в області.

В районній дитячій школі мистецтв навчається понад 200 учнів, 43 з них, включаючи дітей із багатодітних сімей, мають пільги в оплаті за навчання або ж здобувають музичну освіту за державний рахунок повністю.

11,ентралізована бібліотечна система району містить 413401 кни­гу.

Взірцем збереження та пропаганди місцевої художньої твор­чості залишаються народні аматорські колективи: фольклорно ет­нографічний ансамбль пісні і танцю "Червона калина" районного будинку культури, оркестр народних інструментів дитячої школи мистецтв (керівник заслужений працівник культури України І.Ф.

Гринькевич), фольклорний ансамбль "Джерело" с.Пи липи Олександрівські (кері­вник Є.І. Олендра), троїсті музики с.Говори (керівник В.А. Ьаранецький).

Художньо творчі сили багато роблять для збере­ження та розвитку пісенно танцювального надбання, пропаганди народних свят та обрядів, звичаїв. Найяс­кравіше      проявляється

місцевий фольклорно етнографічний колорит під час проведення театралізованих заходів за народним календарем "Масляна", Пас­хальне свято "Христос воскрес, воскресни, Україно", Зелені свята, Івана Купала, "Обжинки", "Миколая".

До Всеукраїнського     фестивалю  народної творчості, присвя  " поі о Незалежності України, проведено сільські та районні звітні 'мцерти художніх аматорських колективів, виставки народно мп кового мистецтва.Форма входу
Логін:
Пароль:

Календар новин
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Погода
Погода в Україні

Друзі сайту

   
Статистика
Система контекстного показа рекламы ID5.Ru
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz